Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

Festival 2020
News
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019/20
Volunteers 2015-2018
Recording area
School project
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2020
1957-2010
Transport
Contact
Shop & support us
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the site


Vipebestanden kollapser
Vipebestanden kollapser
I løpet av de siste ti årene har bestanden av vipe ved Lista fuglestasjon gått tilbake 58 %. For hele Lista-halvøya er tilbakegangen på nærmere 90 % i samme tidsrom.
Vipebestanden kollapser!

Vågsvollvåien
Vågsvollvåien
Vågsvollvåien og Gunnarsmyra er nå det eneste området på Lista som har en konsentrasjon av hekkende viper.

Listas nasjonalfugl
Listas nasjonalfugl
Vipas fluktlek over kulturlandskapet har i alle tider vært et kjent og kjært syn på Lista. Arten er ofte omtalt som "Listas nasjonalfugl".

Loggdata fra juli og august
Loggdata fra juli og august
Grafen viser summerte loggtall i perioden fra sesongstart 15. juli frem til 15. august. De fleste voksne fuglene som har hatt mislykket hekking trekker bort allerede før 15. juli, samtidig som høsttrekket ikke er skikkelig i gang før 15. august. Det antas derfor at fuglene som er loggført i dette tidsrommet hovedsakelig dreier seg om lokale hekke- og ungfugler.

NOF Lista lokallag har i samarbeid med Lista fuglestasjon talt opp hekkebestanden av vipe hver år siden 1990. De første årene gikk bestanden sakte, men sikkert oppover og nådde et toppunkt på slutten av 1990-tallet. Etter årtusenskiftet snudde trenden og bestanden har etter dette gått tilbake i et stadig økende tempo.

Dessverre er ikke tallene fra de siste årene ferdig bearbeidet så det er ikke mulig å presentere noen grafisk fremstilling av bestandsutviklingen. Som et eksempel har vi imidlertid sett nærmere på årets bestandstall sammenliknet med 2001. Dette året var det 55 territorier med vipe på stasjonsområdet til Lista fuglestasjon. Tilsvarende tall i år, dvs. ti år senere, er kun 23 territorier. Bestanden ved Lista fuglestasjon er altså redusert med hele 58 % i løpet av disse årene.

En annen interessant utvikling er at 78 % av territoriene lå på dyrket innmark for ti år siden. Tilsvarende tall i år er kun 32 %. I løpet av de samme ti årene har flere mindre jorder blitt slått sammen til større sammenhengende flater. Samtidig har økt beiteintensitet har skapt nye egnede hekkeområder for vipe fremforalt i Vågsvollvåien og på Gunnarsmyra. Større areal med beitemark til tross, tallenes tale er klar på at intensivering av landbruket har gjort fulldyrket mark stadig mer uegnet som hekkeplass for vipa.

Hekkeregistreringene har også avslørt at produksjonen i den lokale bestanden har vært meget dårlig de siste årene. Den dårlige produksjonen vises også igjen i loggen til fuglestasjonen, se graf. Mange reir går tapt som følge av jordbruksaktiviteten, men også for de fuglene som hekker i utdyrket beitemark har produksjonen vært svært dårlig de senere årene. Økt predasjon fra rev, mink, katter og vandrefalk er i det minste medvirkende årsaker til dette.

Stasjonsområdet til Lista fuglestasjon dekker kun vestspissen av Lista-halvøya, dvs. vest for Borhaug. NOF Lista lokallag sine tellinger dekker imidlertid hele Lista. Lenger øst er situasjonen enda verre. Som eksempel kan det nevnes at det på Kviljo og Hananger (området mellom Nesheimvann, Hanangervann og sjøen) i 2001 ble registrert 61 territorier. I år hadde samme området kun ett eneste hekkepar! Årets opptelling av den totale hekkebestanden på Lista er ikke ferdig, men det ser ut til at det neppe er snakk om flere enn 50 territorier. Til sammenlikning var den totale bestanden på Lista i 2001 på 434 territoier, dvs. en bestandsreduksjon på nærmere 90% i løpet av kun ti år! Samme trend meldes også fra andre kommuner i vestre Vest-Agder.

På den reviderte rødlisten som ble presentert i fjor ble vipe listet som Nær truet (NT). Utviklingen på Lista er imidlertid av en slik karakter at det er naturlig å stille spørsmålstegn ved denne klassifiseringen. Det er ihvertfall et sørgelig faktum at "Listas nasjonalfugl" står i fare for å forsvinne helt fra Lista innen får år!


Comments
Nobody has commented here yet. You can be the first to comment here!
Add your comment
You must be logged in to add comments!

Ringing numbers
This season1276
Today6
Top 3 today:
Blackcap2
Chiffchaff1
Common Chaffinch1
Detailed log

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Seasonal deviation
Common Redpoll2-100%
Eurasian Jay2-99%
Little Stint6-96%
Two-barred Crossbill4-95%
European Reed Warbler4-94%
Mute Swan253+462%
Common Crane54+411%
European Goldfinch524+408%
Carrion Crow53+340%
Bar-tailed Godwit711+303%
View deviation of seasons
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Flott Fuglefestival!
  Report from spring 2020
  LISTA BIRD FESTIVAL 2020: 22nd-23rd August
  Begynnerkurs i ringmerking: 8.-9. august 2020
  Report from autumn 2019

Nyheter fra NOF
Sveinung Rotevatn må sikre...
Horndykkeren holder stand i...
Fristen er gitt – og må...
Hubroen på Frøya kan ikke...
NOFs årsmøte avholdt på...
Ny norsk navneliste over...
Skyt ikke budbringeren:...
Avslag på søknad om...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793