Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenSvartstrupe
Svartstrupe
2 svartstruper ble ringmerket høst 2019.
Fram til da hadde det bare blitt ringmerket et individ i løpet av en høst siden 1990.

Rapport fra høst 2019

Havørn
Havørn
Havørn har blitt registrert i området med det høyeste antall siden 1990 med 50 observasjoner i løpet av høsten (gjennomsnitt er 10 obervasjoner per høst og 26 per år).

Lista Fuglestasjon fullførte den 30. sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om høsten. Stasjonen har hatt 124 bemanningsdager fra 15.juli til 15.november. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter) og resultatet har vært under normalen. 3040 fugler ble fanget (gjennomsnitt 1990-2018 for høsten er 4008) av 62 forskjellige arter.

Været
Temperaturen har vært høyere enn normalt, med 1 °C over gjennomsnittet fra juli til oktober. I august var temperaturen hele 2.2 °C over normalen. Nedbørmengden har vært større enn normalt om høsten bortsett fra juli. I Oktober var nedbøren 51% høyere enn normalt. Gjennomsnittlig nedbør fra juli til oktober har vært 20% over gjennomsnittet. Det har vært noen dager med sterk vind. Det var totalt 21 dager uten ringmerking denne sesongen på grunn av været, sammenlignet med 19 dager i 2018 og 11 dager i 2017.


Ringmerking
Antall fugler ringmerket høsten 2019 var 24% under gjennomsnittet og også antallet arter har vært lavere enn i fjor. «Topp-5 artene» i nettene har vært blåmeis (935), løvsanger (438), rødstrupe (181), fuglekonge (127) og bokfink (126).

De store trostene har blitt ringmerket i lave antall, spesielt måltrost som har blitt ringmerket 49% under gjennomsnittet. Noen arter av småtroster som rødstrupe, rødstjert og steinskvett hadde imidlertid en god sesong med 30% høyere merketall enn normalt. Andre uvanlige arter som ikke blir ringmerket hvert år, som blåstrupe, svartrødstjert og svartstrupe ble fanget høsten 2019.

Til tross for at buskskvett ble sett i høye antall i løpet av våren (nådde gjennomsnitt for første gang på 5 år) var fangstallene for arten 53% under gjennomsnittet høsten 2019.

Antallet finkefugler, meiser og buskspurver har generelt hatt svært lave ringmerkingsantall høsten 2019. Blant disse var granmeis, svartmeis, kjøttmeis, bjørkefink, grønnfink, grønnsisik, gråsisik/brunsisik, gulspurv og sivspurv. Alle disse artene hadde merketall som lå over 50% under gjennomsnittet.

De fleste sangerne hadde også lave antall i ringmerkingen, noe som gjaldt sivsanger, rørsanger, møller, hagesanger og munk. Løvsanger var kun litt under gjennomsnittet, mens tornsanger og gransanger ble ringmerket i tall over normalen. Gråfluesnapper og svarthvit fluesnapper hadde begge rekordtall i ringmerkingen om våren, men høsten var også for disse artene svak, med rundt 40% under gjennomsnittet.

Vi har i år fortsatt overvåkingen av steinskvettens hekking i stasjonsområdet, og merket både voksne og unger med fargering. Innsatsen var veldig god i år, da nok personer var tilgjengelige. Vi antar bestanden har vært normal til svak med funn av 10 reir (Gunnarhaug, Vågsvollvåien, Vågsvollvika). 6 voksne og 16 unger ble ringmerket med fargering ved reir.

Utenfor den standardiserte ringmerkingen har vi fanget og fargemerket skjærpiplerke med lyd og feller. Totalt 85 individer har blitt ringmerket (79 i 2018 og 57 i 2017).

I den standardiserte sesongen har vi fortsatt å fargemerke alle linerler, steinskvetter, skjærpiplerker og svartstruper, som en del av et nasjonalt prosjekt drevet av Kjell Mork Soot.

Høsten 2019 ble det fanget 11 perleugler. Fangsten foregår om natta og ved bruk av lyd, og er derfor ikke en del av den standardiserte ringmerkingen.

Observasjoner
Fra 1. januar til 15. november har 224 arter blitt registrert i stasjonsområdet, noe som var 10 færre enn i fjor.

I vårt observasjonsmateriale har noen arter blitt registrert i svært høye antall, slik som siland, toppskarv, havørn og krykkje. Alle artene hadde tall som er blant høyeste siden starten i 1990.

Generelt ble det registrert normale eller relativt høye antall sjøfugl på trekk også for andre arter enn de som er nevnt ovenfor. Også laksand, havsule, smålom, fiskemåke, lomvi og alke har blitt observert i høyere antall enn normalt. Havhest, hettemåke og sildemåke var blant de relativt få artene sjøfugl med veldig lave antall. Dette er alle arter som har hatt vist en tilbakegang de siste årene.

En del vadere har blitt registrert med lavere tall enn normalt i høst. Denne listen inkulderer sandlo, vipe, dvergsnipe, myrsnipe, brushane og sotsnipe. Også andre arter vadere hadde tall under gjennomsnittet i høst, men tallene for rødstilk, gluttsnipe, skogsnipe og grønnstilk viser allikevel en gradvis økning de siste 3-4 årene. Av vaderne utmerket steinvender og polarsnipe seg. Disse to artene ble i høst observert i det nest høyeste og høyeste tallet siden starten på overvåkingen.

Det har vært noen bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av høsten. De mest spesielle registreringene er egretthegre, svartglente, glente, svømmesnipe, haukugle, bieter, sibirpiplerke, vannpiplerke, rødtoppfuglekonge, rosenstær, konglebit og dvergspurv.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende om høsten i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. Seks grupper har fått omvisning av fuglestasjonen i løpet av høsten.

Jordy Kwaks (Nederlands), Mireia Martínez (Spania), Alina Krämer (Tyskland), Jonas Brüggeshemke (Tyskland), Koen Stork (Nederlands), Christina Ninou (Hellas), Grigory Evtukh (Russland), Oddvin Lund (Norge) og Naïd Mubalegh (Frankrike) har vært frivillige ved stasjonen og hjulpet Rubén Piculo og Aïda López som har vært ansvarlig for feltarbeidet høsten 2019.
Merketall
Denne sesongen17
I dag1
Topp 3 i dag:
Rødstrupe1
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Beklager, men vi mangler data for denne sesongen. Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Forløp av fugletrekket om høsten er i endring
  Begynnerkurs i ringmerking: 13.-14. mai 2023
  Feltarbeider/ringmerker til våren 2023 søkes
  Rapport fra våren 2022
  Fuglefestival 3.-4. september

Nyheter fra NOF
Velkommen til BirdLife Norges...
Solkraftverk på myr: La...
Vårens budbringer er i hardt...
Ikke skyt endene på...
Positiv bestandsutvikling hos...
Lågendeltaet: Restaurér...
Overlappende fødevalg hos tre...
Enorm seier: Bruk av blyhagl...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793