Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Fiskemåke
Fiskemåke
Flere sjøfugler hadde gode trekktall våren 2015. Det er ofte slik i år som har mye nord- og vestavind, da fuglene da trekker nærmere kysten. Dette gjaldt også fiskemåke der mer enn 13 200 individ ble talt på nordtrekk. Det er det høyeste tallet som er registrert siden 1997.
Rapport fra våren 2015

Våren 2015 ble en vår der antallet fugler i fangsten var under normalen og været var kaldt fra siste uke i april til langt ut i juni. For de fleste av de insektetende trekkfuglene (sangere og troster) var fangsten betydelig under normalen, mens særlig brunsisik og grønnsisik trakk tallene opp. Sjøfugltrekket var gjennomgående brukbart med vind fra vestlig sektor. Vipebestanden lokalt gikk ytterligere ned og fikk ikke fram unger.

Gransanger
Gransanger
Trass i den kjølige våren med få insektetere hadde både gransanger og munk igjen en god vår ved fuglestasjonen med fangsttall over snittet.

Av Aïda López

Lista Fuglestasjon fullførte den 10.juni den 26 sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om våren. Fuglestasjon har hatt 87 bemanningsdager fra 15.mars til 10.juni. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter) og resultatet har vært et litt lavere antall fugler enn normalt. 926 fugler ble fanget (gjennomsnitt for våren er 1036 fugler fanget) av 47 forskjellige arter.

Våren begynte over middels temperatur, men endte som kald med temperaturer under normalen særlig i mai og juni. Middeltemperaturen i mai var bare 3,4 grader varmere enn mars med 5,0 grader. Nedbøren i mai var også nær det dobbelte av normalen. Det har gjennomgående også vært mye vind, særlig fra nordlig og vestlig retning under hele våren.
Vi antar at værforholdene under våren har forsinket trekket for mange arter i Norge og at også hekkesuksessen gjennomgående kan ha blitt redusert. Dårlige forhold i lavlandet i ungeperioden for blåmeis/kjøttmeis med høy dødelighet er registrert mange steder. Kaldt vær og sen snøsmelting i fjellet kan gi lignende problemer.

Spesielt antallet troster (inkludert småtroster) og sangere har vært lavt i overvåkingsfangsten. Unntaket har vært munk og gransanger som har en økende trend, og antall over normalen også denne våren. På den annen side har flere finkefugler hatt tall over normalen sammen med endel sjøfugler. Flere sjøfuglarter trekker normalt nærmere Lista i de årene som har mye vestavind.

I nettene har de fem artene på topp vært brunsisik (155), grønnsisik (138), løvsanger (79), rødstrupe (76) og svarttrost (59), selv om de tre siste artene var godt under gjennomsnittet. Motsatt har det vært med grønnsisik og brunsisik som har hatt antall 2-3 ganger høyere enn normalen. Under vårfangsten har vi merket to spurvehauk og tre perleugler som begge er uvanlige arter om våren. I tillegg ble det merket en nattergal. Det er den første siden 1999 i våre nett.

Merketall våren 2015 Lista fuglestasjon


Mediandato (med antall dager i avvik fra normalen i parantes) for observasjonene av noen utvalgte arter var ringgås 28.mai (+1), grågås 4.april (-2), smålom 8.mai (-4), grønnstilk 11.mai (+1), småspove 11.mai (+1) og fiskemåke 8.april (-4). I fangsten av tilsvarende datoer for rødstrupe 11.april (-2), måltrost 8.april (-4), tornsanger 12.mai (-6), munk 9.mai (+4), gransanger 9.mai (+11 dager), løvsanger 5.mai (-5), tornirisk 2.mai (-7), brunsisik 21.mai (+6). Litt bemerkelsesverdig her at tornsanger og løvsanger kom tidlig trass i kaldt mai vær, mens gransanger i år hadde mediandato som var senere enn løvsanger.

Vi har i år startet å overvåke alle steinskvett hekkinger i stasjonsområdet, og merke både voksne og unger. Mer enn 60 voksne ble fanget med klappfelle og mer enn 40 unger er merket i reiret. Flere av reirene ligger imidlertid slik at ungene ikke er mulig å nå, noe som har redusert antallet merkede unger betydelig.

Fra januar til juni har 196 arter blitt registrert i stasjonsområdet. Selv om noen spurvefugler har hatt lavere antall og har trukket senere enn normalt, har det vært en del arter som har blitt registrert i svært høye antall, slik som smålom, islom, boltit, skjærpiplerke og de fire jo-artene. Arter som er observert i antall langt under normalen er hettemåke, hvitkinngås, storlom og ringdue.

For vaderne har det vært bra antall av rødstilk, sandlo, myrsnipe og strandsnipe, mens tjeld, skogsnipe, storspove og vipe har vært under gjennomsnittet. Minst åtte forskjellige par viper holdt seg i området, der seks hekket og la egg, men ingen fikk unger som overlevde. Minst fire reir ble ødelagt i jordbruksområdene i forbindelse med våronna.

Selv om ringmerkingsresultatene var magre har det ellers vært en rekke bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av våren. Vi har registrert svartglente, steppehauk, triel, alaskasnipe, svartehavsmåke, dvergterne, bieter, egretthegre, rødhodevarsler, gulirisk og ikke minst både myrpiplerke og lattermåke som begge er nye arter for Lista Fuglestasjon.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende under våren. Tilsammen 8 skolegrupper med tilsammen 200 elever og 60 andre har fått omvisning. Emilie Shuttlewood fra Storbritannia har vært frivillig ved stasjonen 17 dager i mai og hjulpet Simon Davies som har vært ansvarlig for ringmerkingen våren 2015.

Merketall
Denne sesongen373
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Gråsisik3-99%
Havhest9-97%
Møller1-95%
Rødvingetrost7-95%
Gråtrost64-95%
Toppskarv10212+810%
Vendehals49+482%
Svartstrupe26+255%
Kortnebbgås35+187%
Fiskemåke28254+181%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Antall toppskarv har nå nådd ny rekord
  LISTA FUGLEFESTIVAL 2021: 28.-29. august
  Vi har VIPPS! ;-)
  Årsrapporten 2020 er tilgjengelig!
  Begynnerkurs i ringmerking: 1.-2. mai 2021

Nyheter fra NOF
Verdens trekkfugldag: Oppdag...
Første runde av Fotonøtta i...
Statsforvalteren fremmer...
EU-forbud mot blyammunisjon i...
Fire nye arter på norgeslisten
«Det grønne skiftet» kaster...
Stabil bestand av sivhøne i...
Oppdrett ved Sklinna: Avslag...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793