Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2023
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenGrågås på trekk
Grågås på trekk
Flertallet av artene ser ut til å ankomme tidligere. Blant disse har grågås forskjøvet sin ankomstdato mest, med 14,8 dager tidligere ankomst. Denne arten viser i tillegg en statistisk signifikant endring.
Årsrapporten 2021 er tilgjengelig!

Svak høstsesong
Svak høstsesong
Det ble ringmerket få løvsangere i den standardiserte merkingen på Lista fuglestasjon i høst. Totalt ble det merket 254 individer som er kun 56 % av fangsten i et normalt år ved stasjonen. 

Sandlo utgjorde et positivt unntak
Sandlo utgjorde et positivt unntak
Det ble generelt observert få vadere ved Lista fuglestasjon i høst, men det er mange vaderarter og en del variasjon blant artene. Sandlo utgjorde et positivt unntak høsten 2021 med rekordhøye antall.

Jomfruland og Lista fuglestasjoner har ved utgangen av 2021 gjennomført standardisert nettfangst og ringmerking av spurvefugler i 32 år. Denne rapporten presenterer både langtidstrender og resultater fra standardisert ringmerking i 2021 for 48 overvåkingsarter. I tillegg presenteres observasjonsdata for utvalgte arter. Trendene vi presenterer gjelder både variasjoner i antall (bestand) og trekktidspunkt (fenologi).

(Årsrapporten 2021 fra Jomfruland og Lista kan leses HER)

Lave fangstall
Fangsttallene for Jomfruland Fuglestasjon i 2021 var antallsmessig under gjennomsnittet med 30,2 % om våren og 33,0 % på høsten. Fangsttallene for 2021 havnet samlet sett under gjennomsnittet også for Lista Fuglestasjon. Dette hovedsakelig grunnet 36,1 % lavere høstfangsttall enn normalt. Vårfangsten på Lista var 8,8 % over gjennomsnittet.
På Lista ble det registrert i standardfangsten 2596 individer, noe som er det nest laveste antallet siden 1990. Også feltregistreringene viser at bekymringsfullt mange av artene hadde spesielt lave antall.

Ankomsten var senere enn forventet
Vår fenologiindeks viser at de 30 utvalgte artene av trekkfugler i gjennomsnitt ankommer 3,1 dager tidligere i 2021 enn det de gjorde da overvåkingen startet i 1990. Ankomsten i 2021 var derimot 4,6 dager senere enn forventet i forhold til utviklingen i vår indeks. Gjennomgående kjølig vær fra begynnelsen av april til ca. 10. mai var trolig hovedårsaken til at hele 24 av 30 arter kom senere enn forventet, til dels mye senere.

En generell negativ utvikling
I det store bildet er det naturlig å se de lave antallene for mange av fugleartene som ble registrert høsten 2021 ved Jomfruland og Lista i lys av den generelle negative utviklingen for fuglebestandene. En utvikling som ble understreket i den nye rødlisten publisert 24. november, og rapporter som viser generell nedgang i Europas fuglebestander (Bl.a. Burns m.fl 2021.). Selv om vi på Lista ikke bare registrerer helnorske populasjoner, er de lave tallene for vadefuglene tjeld, vipe, brushane, småspove, storspove og rødstilk, samt tallene for hettemåke, havhest og makrellterne med på å bekrefte den triste utviklingen vi ser i den norske rødlisten.

Viktig og unik overvåking
Overvåkingen ved fuglestasjonene er unik i norsk sammenheng ved at den gir informasjon om fenologi (trekkforløp) hos våre vanligste spurvefugler. Dette gjør oss bl.a. i stand til å se hvordan klimaendringene virker inn på fugletrekket. Overvåkingen er også en av få som kan gi oss informasjon om vinteroverlevelse og hekkesuksess hos de forskjellige artene. I tillegg gir den naturligvis viktig informasjon om langtidstrender i bestandene for en rekke fuglearter fra forskjellige naturtyper og miljø, og fra et stort geografisk område.

Årsrapporten 2021 fra Jomfruland og Lista kan leses HER.Merketall
Denne sesongen609
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Lappspurv1-97%
Polarsnipe3-96%
Toppmeis1-94%
Havhest50-93%
Bergand1-92%
Svartstrupe85+547%
Stillits315+305%
Vendehals82+302%
Havørn41+293%
Rugde41+284%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Ringmerker til okt.-nov. 2023 & våren 2024 søkes
  Et nytt radar prosjekt er i gang!
  Forløp av fugletrekket om høsten er i endring
  Rapport fra høsten 2022
  Begynnerkurs i ringmerking: 13.-14. mai 2023

Nyheter fra NOF
Bunn-nivå for åkerriksa i...
Vellykket Fuglenes dag ved...
Tårnseileren ankommer landet
Tunnelløsning anbefales for å...
Det er klart for Fuglenes dag...
BirdLife Norges årsmøte:...
Globalt viktig naturområde i...
Fullt trøkk på Hagemessen 2023


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793