Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Support us
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019/20
Volunteers 2015-2018
Recording area
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2021
1957-2010
Transport
Contact
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the site


Garden Warbler
Hagesanger (Sylvia borin)


-


Hagesangeren er en afrikatrekker som hekker i løv- og krattskog over det meste av Nord- og Mellom-Europa. Arten er i hovedsak en insekteter som ankommer etter løvsprett til Norge. På høsten spiser imidlertid hagesangeren også bær, og den kan sees nokså sent på høsten, selv om hele bestanden trekker sør for Sahara om vinteren.

Til Lista ankommer den sent på våren. Flertallet av fuglene trekker raskt gjennom vegetasjonen, og de overvåkes dermed best gjennom ringmerking. Antallet er betydelig høyere om høsten enn våren. Enkelte fugler kan raste i området og holde seg stabilt innenfor et lite område noen dager i slengen.

Den første høstsesongen ble det spilt lyd av hagesanger under fangsten. Materialet fra høsten 1990 er derfor ikke med i presentasjonen.

Antall individ overvåkingsfangst vår


Hagesangeren fanges i beskjedne antall ved Listas Fuglestasjon om våren, og snittet i perioden 1990-2013 er kun 11 ind. Materialet viser en tilsynelatende trend, der det var betydelig flere svake år i perioden 1990-2001 enn 2002-2013.

Antall individ overvåkingsfangst høst


Hagesangeren er nokså vanlig i fangsten på høsten med et snitt på 72 ind i perioden 1991-2013. Det er stor overvekt av ungfugl i materialet og dermed en mulig sammenheng mellom fangstallene og hekkesuksess. Materialet viser i liten grad noen trend, heller en betydelig skifting fra år til år, mellom gode og dårlige år.

Variasjon i trekktid overvåkingsfangst vår


Gjennomsnittlig trekktopp (oransje midtlinje) har vært 24.mai i perioden 1990-2013. Hagesangeren ankommer imidlertid så seint at nok flere individer ankommer etter sesongslutt 10.juni. Vi antar derfor at trekket er noe forskjøvet i forhold til figuren. Trekket har variert betydelig i perioden, men det er en tendens til at det er flere tidlige topper på 2000-tallet. En del av årene er imidlertid antallet svært lavt, så trekktoppen flytter seg raskt ved fangst av noen få fugler.

Variasjon i trekktid overvåkingsfangst høst


Gjennomsnittlig trekktopp (oransje midtlinje) har vært 25.august i perioden 1991-2013. Da de gamle fuglene trekker først, betyr det at oppholdstiden for arten er mindre enn ca 90 dager i Norge.

Trekktoppene de ulike årene finner stort sett sted i siste halvdel av august. En nokså tydelig trend mot tidligere trekk er synlig i materialet, der alle mediandatoene fra 2002-2013 ligger tidligere enn tilsvarende i perioden 1994-2001.

Fenologi overvåkingsfangst vår


Figuren viser fordelingen av fangede individer om våren for hele perioden 1990- d.d. Smale søyler viser fordeling de fem siste år. De første individene kan ankomme allerede i slutten av april, men arten kommer normalt ikke for fullt før midten av mai. Fra begynnelsen av juni faller trekket raskt, men trolig ville en forlenget fangst etter 10.juni kunne gi en del hagesangere på trekk.

Fenologi overvåkingsfangst høst


Figuren viser fordelingen av fangede individer om våren for hele perioden 1991- d.d. Smale søyler viser fordeling de fem siste år. Materialet er solid, og kurven fremstår nokså "pen", med en svak start i trekket fra midten av juli (flest gamle), et økende antall individer i siste halvdel av august, og tilsvarende reduksjon fra helt i slutten på august og gjennom september. Fortsatt i oktober er det noen etternølere som kan sees ut hele måneden, men i stadig redusert antall.

Ny
Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793