Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenSvartkråke
Svartkråke
Svartkråka har i høst nådd rekordhøye tall (siden 1990). Samme har skjedd med svarthalespove, fjæreplytt, krykkje, toppskarv, gråhegre, sivhauk, kråke og stillits.
Rapport fra høsten 2022

Rødstrupe
Rødstrupe
Arter av småtroster som rødstrupe, buskskvett og steinskvett hadde en dårlig sesong, med henholdsvis 52%, 88% og 32% lavere merketall enn normalt.

Lista Fuglestasjon fullførte den 33. sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om høsten. Stasjonen har hatt 124 bemanningsdager fra 15.juli til 15.november. 13 mistnett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter) og resultatet har vært langt under normalen. 3147 fugler ble fanget (gjennomsnitt for høsten er 4031) av 60 forskjellige arter.Været
Temperaturen har vært høyere enn normalt, med 0.8°C over gjennomsnittet fra juli til oktober. I oktober var temperaturen hele 2.3°C over normalen. Nedbørmengden har vært lavere enn normalt denne høsten, bortsett fra i august da den var 15% over gjennomsnittet. Det har vært mange dager med sterk vind som hindret nettfangst. Det var totalt 29 dager uten ringmerking denne sesongen (sammenlignet med 25 dager i 2021).

Ringmerking
Antall fugler ringmerket høsten 2021 var 21.9% under gjennomsnittet. 3 flere arter enn i fjor har blitt fanget. «Topp-5 artene» i nettene har vært blåmeis (1142), løvsanger (317), stjertmeis (263), gjerdesmett (130) og kjøttmeis (122).

De store trostene har blitt ringmerket i lave antall i likhet med de siste 2 årene, svarttrost, rødvingetrost og måltrost har blitt ringmerket mellom 32% og 80% under gjennomsnittet. Bare 1 gråtrost ble fanget i nettene (gjennomsnitt er 16). Andre arter av småtroster som rødstrupe, buskskvett og steinskvett har også hatt en dårlig sesong, med henholdsvis 52%, 88% og 32% lavere merketall enn normalt. Alle piplerker og erler har blitt ringmerket mellom 26% og 60% under gjennomsnittet.

Mange meiser har blitt ringmerket i lave antall, slik som svartmeis, granmeis og kjøttmeis. Stjertmeis har imidlertid blitt fanget i svært høye antall. Arten nådde mer enn det dobbelte av normalen.

Alle sangere hadde også lave antall i ringmerkingen, noe som gjaldt løvsanger, munk, hagesanger, møller og tornsanger (ringmerket mellom 38% og 81% under gjennomsnittet).

Alle finkefugler og buskspurver har vist svært lave ringmerkingsantall høsten 2022, bortsett fra brunsisik. Bokfink, dompap, grønnfink, tornirisk, grønnsisik, gulspurv og sivspurv hadde merketall som lå mellom 62% og 86% under gjennomsnittet.

Utenfor den standardiserte ringmerkingen har vi fanget og fargemerket skjærpiplerke med lyd og klappfeller med melormlarver som åte. Totalt 128 individer har blitt fanget i feller denne høsten, noe som er det andre høyeste antall siden vi begynte dette prosjektet i 2015 (138 i 2021 og 17 fugler i 2020).

I den standardiserte sesongfangsten har vi fortsatt å fargemerke alle linerler, steinskvetter, skjærpiplerker og svartstruper. Vi har også lagt buskskvett til i fargeringingsprosjektet i 2022.

Høsten 2022 ble det fanget 9 perleugler. Fangsten foregår om natta ved bruk av lyd, og er derfor ikke en del av den standardiserte ringmerkingen.

Observasjoner
Fra 1. januar til 15. november har 243 arter blitt registrert i stasjonsområdet, noe som var 9 flere enn i fjor.

I vårt observasjonsmateriale har mange arter blitt registrert i svært høye antall, slik som kanadagås, knoppsvane, vaktel, myrhauk, havørn, flaggspett, vandrefalk, tornskate, trelerke, låvesvale, gjerdesmett, gulerle og skjærpiplerke. Noen andre arter har i høst faktisk nådd rekordhøye tall (siden 1990), inkludert svarthalespove, fjæreplytt, krykkje, toppskarv, gråhegre, sivhauk, svartkråke, kråke og stillits. Det har også vært en god høstsesong for del sjøfugler. Siland, lomvi, alke, smålom, islom, havlire og havsule er eksempler på arter med høye antall. Enkelte sjøfugler har vist tilbakegang de siste årene og for disse ble også denne høsten preget av lave antall: hettemåke, sildemåke, makrellterne, rødnebbterne, storjo og tyvjo. Denne sesongen hadde makrellterne det laveste antallet noensinne, med kun 10 individer observert.

De fleste vadefuglene har vært sett i svært lave antall de siste årene. Noen av dem ser imidlertid ut til å ha vist høyere tall denne høsten enn tidligere: tjeld, heilo, rødstilk og gluttsnipe. Andre arter har imidlertid vært fåtallige, inkludert strandsnipe, skogsnipe, grønnstilk og sotsnipe.

Det er verdt å nevne at vipe (som har vist en meget sterk nedgang siden 2008 i fuglestasjonsområdet) er registrert i høyere tall høsten 2022 enn de siste 6 høstsesongene. Selv om antall hekkepar på hele Listahalvøya (21) har vært litt lavere enn i fjor (24), har hekkesuksessen i år vært den beste på 10 år (34 flyvedyktige unger i 2022 og 7 i 2021). Bare 13 par er registrert i fuglestasjonsområdet siden 2015, og bare ett par har hatt vellykket hekking siden da. I 2022 var det dessverre ingen hekkende par i fyrområdet.

Det har vært mange spesielle eller sjeldne arter i området i løpet av høsten. De mest bemerkelsesverdige registreringene har vært brilleand, gråseiler, svartehavsmåke, kaspimåke, gulbeinmåke, svartterne, fjelljo, steppehauk, svartglente, isfugl, hvitryggspett, aftenfalk, skjeggmeis, fuglekongesanger, viersanger, brunsanger, busksanger, rødtoppfuglekonge, rosenstær, dvergfluesnapper, ørkensteinskvett, svartstrupesteinskvett, østgulerle, sitronerle, tundrapiplerke, vannpiplerke, polarsisik og vierspurv.

Gråseiler, viersanger og tundrapiplerke har tidligere ikke blitt registrert i fuglestasjonsområdet. De representerer henholdsvis femte, andre og tredje funn for Agder Fylke.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende om høsten i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. Bare 5 grupper har fått omvisning av fuglestasjonen i løpet av høsten, sammenlignet med 14 grupper høsten 2021.

Antonin Chesneau (Frankrike), Hanelie Sidhu (Tyskland), Katja Siegemund (Tyskland), Bård Olsen (Norge), Karina H. Tjørve (Norge), Pep Cantó (Spania), Timo Meißner (Tyskland) and Gunnar Gundersen (Norge) har vært frivillige ved stasjonen og hjulpet Rubén Piculo og Aïda López i feltarbeidet høsten 2022. Vi takker alle frivillige for den daglige innsatsen som har gjort mulig å gjennomføre sesongen på behagelig vis med god bemanning.
Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Toppmeis1-94%
Snøspurv2-93%
Lappspurv3-90%
Knekkand2-88%
Brunsisik86-85%
Lomvi1720+1153%
Kortnebbgås166+1111%
Gulsanger61+842%
Tornskate179+786%
Alke797+743%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Ringmerker til høstsesongen 2024 søkes
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august 2024
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september 2023
  Rapport fra våren 2023

Nyheter fra NOF
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Betydelig medlemsvekst i...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Miljøminister Andreas...
Eggsamling er fortsatt en...
Senterpartiet og «ørn»: Når...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793