Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenUb. Små-/storlom
Red-throated Loon/Black-throated Loon (Gavia stellata/arctica)


I presentasjonen av smålom/storlom har vi også inkludert tallene for de smålommene og storlommene som har blitt bestemt i figurene, slik at de fremstiller summen av smålom og storlom. Går du inn i på linken "observasjonslogg" over finner du imidlertid kun tallene for de smålom/storlom som ikke er artsbestemt.

Da smålom og storlom er nokså like med flere ulike drakter, samtidig som de gjerne sees trekkende langt fra land på sjøen utenfor Lista fyr har en del av disse blitt ført som ubestemte storlom/smålom. I tillegg ser det også ut som mange smålom de første årene fra 1990-94 ble feilbestemt til storlom. Både kunnskap om artsbestemming og optikk har bedret seg mye siden tidlig 90-tall, slik at dette neppe skjer i særlig grad i dag. Generelt

De største antallene av lom registreres under vårtrekket fra slutten av april til midt i juni. Da trekker går mot nordvest langs kysten utenfor fyret til Siragrunnen og videre til Rogalandskysten. På høsten trekker lommene fra begynnelsen av september til langt ut i november, men de er ikke så tallrike på høsten. På høsten runder lommene Steinodden ofte svært nær, noen ganger flyr faktisk over odden, før de går videre mot sørøst langs kysten. Begge arter overvintrer langs Listastrendene slik at smålom og storlom sees ved fyret hele året. Generelt er nok de fleste ubestemte smålom/storlom fra de første årene smålom. Etter hvert som antallet ubestemte har minket antar vi at andelen storlommer har økt.Figur 1. Det årlige loggførte totalantallet for smålom/storlom ved Lista fuglestasjon har i perioden 1990-2015 variert fra ca 1000 til 5.500 ind. Tallene preges litt av at man kun på høsten får lommene med seg om man har bemanning som teller det direkte sjøfugltrekket. Slike perioder har vi hatt i 1994-2000 og 2011-2015, mens periodene mellom disse har vært dårligere dekket. På våren da trekket har flest lom har derimot jevnere dekning. Til tross for noe ujevn dekning er det nok allikevel liten tvil om at antallet lom har økt jevnt og trutt i perioden fra 1990-2015. Da lommene kan trekke store deler av dagen er det liten tvil om at vi ved stasjonen ikke får med alle. Et årlig anslag vil nok være fra 5000-7000 i årene fra 2010-2015.Figur 2. I den totale oversikten over alle smålom/storlom observasjonene for hele perioden fra 1990 dominerer tallene fra våren klart. På høsten foregår det også et trekk, men i mer beskjedne antall. Trekktoppen om våren er midt i mai og om høsten midt i oktober.Figur 3. Antallet smålom/storlom på trekk mot NV i den standardiserte perioden fra medio mars til 10.juni har i perioden 1990-2014 ligget mellom 600 og 4160 ind. I hovedsak er dette smålom (95-99 %). Dette er betydelige tall i forhold til det antallet smålom som hekker i Norge, men trolig dreier trekket seg om fugler som skal til et større område i arktis.Figur 4. Det totale antallet smålom/storlom på høsttrekk i perioden 1990-2014 har variert fra knappe 100 eksemplarer til maksimalt 1.159 ind i 2014. Ut fra årene der sjøfugltrekket har vært talt best i 1994-2000 og 2011-2014 er tallene disse årene stort sett over 400 ind. Om vi skal estimere et "normaltrekk" ved Lista Fyr på høsten, så vil det være i størrelsesorden 1000 - 1500 ind.Figur 5. Vårtrekket for hele perioden 1990-2014 har hatt en gjennomsnittlig mediandato 12.mai. (midtre oransje strek). Den nedre enden av intervallene for hvert år viser at trekket gjerne kommer i gang litt etter midten av april, men det er en tendens til stadig tidligere trekk mot slutten av perioden 1990-2015. Gjennomgående går trekket mot slutten seint i mai, men flere år viser det seg at det fortsetter et stykke inn i juni. Da blir imidlertid også feltdekningen svakere.Figur 6. Fenologien for det enkelte år på høsten viser at trekktoppen varierer en del. Fra slutten av september til månedskiftet oktober/november. Mediandato 1990-2014 var 9.oktober. Noe av variasjonen her oppstår nok pga. svak dekning av sjøfugltrekket en del år på høsten, særlig i oktober har det noen år vært vanskelig å følge dette trekket da det sammenfaller med perioden da det er mest blåmeis og travelt i ringmerkingen.Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793