Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenGransanger, Lista 2016.
Gransanger, Lista 2016.
Det er den første gangen løvsangeren hadde et lavere antall enn sin slektning, gransangeren. Denne arten ble ringmerket med tall over normalen, 83 gransanger ble ringmerket denne våren (gjennomsnittet er 45).
Rapport fra våren 2016

Figur 1 (på norsk)
Figur 1 (på norsk)

Figure 2 (English version)
Figure 2 (English version)

Rødtoppfuglekonge og fuglekonge, 30.03.2016
Rødtoppfuglekonge og fuglekonge, 30.03.2016

Sørnattergal, 01.06.2016
Sørnattergal, 01.06.2016

Våren 2016 ble en vår der antallet fugler i fangsten var igjen under normalen. Været var varmt og noen arter viste rekordtidlige ankomster. Rødstjert, linerle, gransanger og rødstrupe ble ringmerket med tall over normalen, mens særlig løvsanger, flere finkefugler og meis hadde tall under normalen. Vipebestanden lokalt i stasjonsområdet gikk ytterligere ned og fikk ikke fram unger.

Av Aïda López


Lista Fuglestasjon fullførte den 10.juni den 27 sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om våren. Fuglestasjon har hatt 87 bemanningsdager fra 15.mars til 10.juni. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter) og resultatet har vært et litt lavere antall fugler enn normalt. 991 fugler ble fanget (gjennomsnitt for våren er 1037) av 49 forskjellige arter.

Den gjennomsnittlige temperaturen har vært høyere enn normalt mesteparten av året, med 1,9 °C høyere enn gjennomsnittet fra mars til juni. Nedbøren i løpet av denne perioden har vært omtrent som normalt, selv om nedbøren i mai var ganske høy. Det har generelt vært relativt rolige vindforhold, men noen få dager med sterk vind fra NV og noen dager med østlige vinder.

Vi antar at værforholdene under våren har skjøvet trekket for noen arter fram og at forholdene under hekkingen har vært rimelig god og kan gi normal til god hekkesuksess. Noen arter ankom tidlig denne våren som svarttrost (en stor andel kom før 15. mars), rødstjert (13. april), svartrødstjert (15. mars), munk (1. april) og heipiplerke (første merket 30. mars).

Selv om mange arter hadde normale tall, har mengden av noen troster og meiser vært lav. Vi vet imidlertid at mange svarttroster kom til Lista bare to dager før vi startet ringmerking (det ble sett minst 300 individer på fyrområdet den 13. mars). At svarttrost er under normalen betyr derfor nødvendigvis ikke at det er færre i år. Dette faktum og sannsynligheten for mildere vintre og varmere vår i fremtiden gjør at vi muligens bør vurdere en tidligere start av ringmerkingen.

Antallet finkefugler var lavt i overvåkingsfangsten. Unntaket var tornirisk og stillits (6 stillits ble ringmerket mens gjennomsnittet for denne arten er 1). På den annen side hadde flere sangere tall over normalen sammen med andre langdistanse trekkere. Særlig gransanger, myrsanger, gulsanger, rødstjert, svartrødstjert og linerle har blitt registrert i høye tall. Unntaket blant sangerene har vært løvsanger, som i gjennomsnitt er den mest ringmerkede arten om våren.

Denne våren hadde løvsanger det laveste fangsttallet noensinne, bare 62 individer ble merket. Dette er mindre enn halvparten av gjennomsnittet (gjennomsnitt 1990-2016: 149 individer), og det er den første gangen løvsangeren hadde et lavere antall enn sin slektning, gransangeren.

I nettene har de fem topp artene vært rødstrupe (173), stær (94), gransanger (83), løvsanger (62) og brunsisik (53), selv om de to siste artene var under gjennomsnittet.

Under vårfangsten har vi merket 1 tårnfalk, 1 varsler (første gang ringmerket om våren), 1 rødtoppfuglekonge, 4 myrsanger, 1 busksanger og en sørnattergal (3. merkefunn, de andre to var merket i 2009).

I «topp-5» figuren 1 er det mulig å se at 4 av de 5 vanligste artene, løvsanger, rødstrupe, gransanger og brunsisik også var blant de fem vanligste i år. Stær erstattet svarttrost, delvis på grunn av det vi har fortalt før. Det er bemerkelsesverdig at løvsanger har endret seg fra å være den mest ringmerket arten til i år å være den fjerde vanligste (se figur 1).

Vi har i år fortsatt overvåkingen av steinskvettens hekkinger i stasjonsområdet, og merket både voksne og unger med fargering. Noe mindre innsats ble gjort denne våren på grunn av færre personer var tilgjengelige i den aktuelle perioden. Samtidig har det vært færre hekkende steinskvett i området enn i fjor, selv om ringmerkingstallene viser en normal mengde av denne arten. Dette har sammenheng med at nett nr 1, der flest steinskvetter fanges, var stengt oftere og lengre i fjor på grunn av mer vind. Dette reduserte tall av ringmerket fugler, særlig med heipiplerke, stær og steinskvett, som er arter hovedsakelig fanget i dette nettet. Det forklarer hvorfor disse tre artene har høyere tall i observasjoner i 2015 enn i 2016, men høyere tall i ringmerking i år. Når vi ser på materialet fra et enkelt år gjør slike faktorer seg ofte gjeldene og påvirker. Over flere år jevner dette seg imidlertid ut.

Fra januar til juni har 205 arter blitt registrert i stasjonsområdet. Det har vært en del arter som har blitt registrert i svært høye antall, slik som polarsnipe, hvitkinngås, toppskarv og brunnakke. På den annen siden har det bare vært noen dager med vind fra NV. Det har resultert i relativt lave antall av sjøfugler på trekk. Selv om noen vadere som grønnstilk, småspove og polarsnipe har hatt normale eller høye tall, har det vært et stort antall vaderarter som har vært fåtallige: rødstilk, sandlo, myrsnipe, strandsnipe, tjeld, skogsnipe, storspove, vipe, gluttsnipe og brushane ble registrert med lavere tall enn i fjor.

Minst 4 forskjellige par viper holdt seg i området (mot 8 i fjor), der noen hekket og la egg, men ingen fikk unger som overlevde. Dette er dessverre det andre året på rad at vipene har 100 % mislykket hekking i fyrområdet. I tillegg er fire par det laveste antallet hekkepar noensinne.

Det har vært en rekke bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av våren. Vi har registrert 1 silkehegre, 4 egretthegre, 1 glente, 1 svartglente, 1 enghauk, 1 steppehauk, 1 triel, 1 bieter, 1 tretåspett (første vårobservasjon), 1 dverglerke (første syngende i området, fra den 14. til 23. mai), 1 sitronerle, 1 sørnattergal, 1 rødstrupesanger og 2 rødtoppfuglekonge.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende under våren. Tilsammen rundt 200 elever har fått omvisning i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. Njål Sølvberg, Karmelle Gallastegi og Svana Rogalla har vært frivillige ved stasjonen forskjellige uker og hjulpet Nils Helge Lorentzen (hoved ringmerkeren denne våren) og Aïda López som har vært ansvarlig for ringmerkingen våren 2016.

Hvis du ønsker å sjekke listen av fugler ringmerket i løpet av denne våren, kan du klikke HER.


Kommentar
Ingen har kommentert her ennå. Du kan bli den første til å kommentere her!
Legg til din kommentar
Du må være pålogget for å legge inn kommentarer!

Merketall
Denne sesongen490
I dag2
Topp 3 i dag:
Rødstjert1
Gulsanger1
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Havhest39-93%
Snøspurv2-93%
Toppmeis1-93%
Lappspurv3-90%
Knekkand2-87%
Lomvi1605+1313%
Kortnebbgås166+1140%
Tornskate95+903%
Trane249+752%
Stillits664+721%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.

Nyheter fra NOF
Sandblåst-Gaustadvågen...
Regjeringen tåkelegger rundt...
Lammegribb på norgesbesøk
Hjelp BirdLife Norge å samle...
Verdens trekkfugldag 2024:...
Fortsatt kritisk for...
Sivspurven går tilbake i...
Søk om støtte til kartlegging...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793