Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenSmålom
Red-throated Loon (Gavia stellata)

Voksen smålom på trekk


De fleste smålom som registreres ved Lista fyr trekker forbi på sjøen utenfor Lista fyr, men det er heller ikke uvanlig å se næringssøkende fugler langs land. De største antallene registreres under vårtrekket i april-mai. De trekker da i småflokker mot nordvest langs kysten utenfor fyret, og videre mot Rogaland over Siragrunnen. På høsten runder de Steinodden på samme måte som alkefuglene, ofte svært nær, før de forsvinner mot sør ut i havet. Antallene er da noe lavere. Arten kan dermed sees gjennom hele året.

Siden smålom kun trekker forbi Lista Fyr et stykke ut over sjøen, og det ikke er helt lett å skille smålom og storlom på avstand, ble tidligere mange registert som ubestemt smålom/storlom, eller til og med feilbestemt til storlom. Det gjør at tallene våre for smålom ikke kan tolkes direkte uten å skjele til de tilsvarende antallene for storlom og ubestemte små lom. Særlig årene fra 1990-1996 ble bare en liten andel av de små lommene bestemt til smålom, noe som siden har vist seg at måtte være feil. Se for øvrig smålom/storlom der figurene har blitt slått sammen for smålom, storlom og ubestemte små lom.

Uansett om tallene de første årene i perioden er misvisende, var totaltallet av små lom mye lavere da enn nå. Det gjelder både totaltallene og makstallene vår og høst. Det er derfor liten tvil om at bestanden som trekker forbi Lista har vokst jevnt i perioden fra 1990-2015. Smålommen hekker i nord over hele den nordlige halvkule. Store antall overvintrer blant annet utenfor den danske vestkysten, men også mange andre steder langs Europas kyster, se kart fra IUCN. Hvor de trekkende smålommene som trekker forbi Lista overvintrer eller hekker har vi imidlertid liten faktisk kunnskap om.Figur 1. Det årlige loggførte totalantallet for smålom ved Lista fuglestasjon har i perioden 1990-2015 variert fra ca 300 til 5.500 ind. Tallene preges litt av at ujevn dekning av sjøfugltrekket på høsten, med gode perioder i 1994-2000 og 2011-2015, mens periodene mellom disse har vært dårligere dekket. På våren som har flest smålom har derimot dekningen vært jevnere, men tallene de første årene er lavere fordi få små-/storlom ble bestemt til smålom. Til tross manglene er det nok allikevel liten tvil om at antallet smålom har økt jevnt og trutt i perioden fra 1990-2015. Da lommene kan trekke store deler av dagen er det liten tvil om at vi ved stasjonen ikke får med alle.Figur 2. I den totale oversikten over alle smålom-observasjonene for hele perioden fra 1990 dominerer tallene fra våren klart. På høsten foregår det også et trekk, men i mer beskjedne antall. Trekktoppen om våren er midt i mai og om høsten oktober. Beste dager om våren har i perioden 1990-2015 vært 550 ind 6.mai 2011 og 519 ind 14.mai 2015. Om høsten utmerker 25. sept.1998 seg med hele 504 ind. SØ, ellers har vi 210 ind SØ 8. okt. 2014 og 176 ind SØ 1. nov. 2014.Figur 3. Antallet smålom på trekk mot NV i den standardiserte perioden fra medio mars til 10.juni har i perioden 1990-2014 ligget mellom 200 og 4160 ind. Som nevnt over er imidlertid få av smålommene kommet med i årene fram til 1995, men sidene totaltallene av lom da kun var 600-1200, har tallene av smålom utvilsomt økt gjennom hele perioden. Dette er betydelige tall i forhold til det antallet smålom som hekker i Norge, men trolig dreier trekket seg om fugler som skal til et større område i arktis.

Figur 4. Det totale antallet smålom på høsttrekk i perioden 1990-2015 har variert fra ca 50 ind. til maksimalt 1.235 ind i 2015. Ut fra årene der sjøfugltrekket har vært talt best i 1994-2000 og 2011-2014 er tallene disse årene stort sett over 350 ind. Med de gode årene i 2014 og 2015 antyder figuren at det også har vært en økning på høsten, om man ser bort fra årene 2001-2008 da sjøfugltrekket ble dekket dårlig senhøstes.Figur 5. Vårtrekket for hele perioden 1990-2015 har hatt en gjennomsnittlig mediandato 12.mai. (midtre oransje strek). Med identifikasjonsproblemene de første årene er det vanskelig å trekke bastante konklusjoner ut av figuren, men starten på trekket og medianen har ligget en del tidligere de siste årene fra 2007-2015. Det kan være en indikasjon på trekket starter tidligere enn før.Figur 6. Fenologien for det enkelte år på høsten viser at trekktoppen varierer betydelig. Mediandato 1990-2014 var 10. oktober. Dette skyldes nok til en stor grad at trekket ikke er like jevnt dekket gjennom hele trekkperioden enkelte år. Figuren viser ellers at trekket pågår over relativt lang tid, med de første 10 % 19.sept. og 90 % av totalen 31.okt. i perioden 1990-2015.Figur 7. Antallet loggførte individ på vårtrekk i den standardiserte perioden har i perioden 1990-2015 er rimelig pent fordelt med en sakte økende bevegelse allerede fra tidlig april til en topp i første halvdel av mai og deretter avtakende trekk som ebber ut i begynnelsen av juni.Figur 8. Høsttrekket som går mot sørøst om høsten starter allerede i månedsskiftet august/september. Antallet øker gjennom september, og det virker som trekket går med nokså jevn intensitet hele oktober. I november går trekket noe ned, men figuren antyder at trekket fortsetter etter slutten på sesongen med fast dekning ved stasjonen.


Ung smålom på trekk utenfor Steinodden 5. oktober 2013. Foto: Jan Erik RøerUnder høsttrekket har de voksne fuglene fortsatt hele eller deler av hekkedrakten i behold, mens ungfuglene (bakerst) er mer jevnt grå i drakten. Fra Steinodden 18. oktober 2015. Foto: Jan Erik Røer

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793