Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2018
Program
Foredrag
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Stjertmeis på Lista
Stjertmeis på Lista
Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2016


Gransanger overvåking 1994-2016


Løvsanger overvåking 1994-2016

Rapporten kan lastes ned:

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2016.


Av Aïda López

Jomfruland og Lista fuglestasjoner har ved utgangen av 2016 gjennomført standardisert nettfangst og ringmerking av spurvefugler i 27 år. Denne rapporten presenterer både langtidstrender og resultater fra 2016 for 54 overvåkingsarter, i tillegg til en del observasjonsdata.

Til sammen ble 14.201 fugler fanget i den standardiserte nettfangsten ved de to fuglestasjonene i 2016. Antallet fugler fanget i 2016 var omtrent som normalt. Dette skyldtes i stor grad høye antall av enkelte «invasjonsarter», inkludert blåmeis og stjertmeis, samt bra med fuglekonger.

Ankomsttider for perioden 1990–2016 for ni vanlige fuglearter fordelt på tre forskjellige trekkstrategier i den standardiserte nettfangsten er undersøkt nærmere i denne rapporten. Selv om noen arter ankom rekordtidlig til Lista våren 2016, det typiske ankomsttidspunktet (medianen) for disse artene i 2016 ikke var særlig tidlig sammenlignet med medianen for perioden 1990–2016. Dette demonstrerer verdien av å beregne median ankomstdato, og ikke basere vurderingen av en arts ankomst på det første individet som ankommer.

Vi har også valgt å se spesielt på gransanger og løvsanger, som er tallrike ved begge fuglestasjonene vår og høst, og som i tillegg er svært like når det gjelder størrelse og adferd, nært beslektede som de er. I overvåkingen har vi til sammen merket 6.489 gransangere og 66.989 løvsangere.

I 2016 hadde løvsangeren sitt svakeste år på Lista siden overvåkingen ved fuglestasjonen startet. Antallet var lavere enn halvparten av gjennomsnittet, og våren 2016 var løvsangeren for første gang mer fåtallig enn gransangeren ved fuglestasjonen. Derimot var antallet gransangere i vår- og høstfangsten hhv. det nest høyeste og det høyeste i Lista Fuglestasjons historie. På Jomfruland var vårtallene for løvsanger også lave, men antallet ringmerkede løvsangere om høsten nådde nesten gjennomsnittet. Forekomsten i 2016 var likevel den svakeste for den siste 10 årsperioden på Jomfruland.

Selv om vi ikke vet årsaken til forskjellen mellom Jomfruland og Lista når det gjelder forekomsten av løvsanger i den standardiserte fangsten, antar vi at hekkesuksessen i 2016 (og i 2015?) kan ha vært høyere for løvsangerene som trekker forbi Jomfruland, og som basert på merkedata i stor grad hekker øst eller nord for vannskillet. Forklaringen på dette kan være at klimaet har vært mindre gunstig for løvsangere på Vestlandet den siste eller de siste to somrene, med lave temperaturer (i 2015) og store nedbørsmengder i hekketiden.

Av de 54 spurvefuglene som inngår i overvåkingen fra 1990 til 2016 er 12 arter i framgang og 10 i tilbakegang. Resten er stabile, eller varierer mye fra år til år.
Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Nøttekråke4-98%
Sivsanger19-95%
Dompap14-94%
Vipe127-94%
Gråsisik387-91%
Havørn32+337%
Musvåk285+314%
Tyrkerdue100+297%
Svartkråke55+282%
Rødvingetrost8015+197%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Den Skandinaviske Trippelen
  Begynnerkurs i ringmerking: 04.-05. mai 2019
  Ukasfugl - Merlin
  LISTA FUGLEFESTIVAL 2018
  Ukas fugl - Grågås

Nyheter fra NOF
NOF påklager...
Et varsko for Slettnes...
Bedre oppfølging av...
Mange svarthalespover i...
Topphegre – ny art for Norge
NOF reviderer strategiplanen...
Mange fugler små forsvinner...
Tredje runde av Fotonøtta i...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793