Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2023
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenLappspove
Lappspove
Lappspove ble i 2020 registrert med det høyeste antall siden 1990 for området med 806 observasjoner i løpet av høsten (gjennomsnitt er 237 obervasjoner per høst).
Rapport fra høst 2020

Rødtoppfuglekonge
Rødtoppfuglekonge
Den 7. november ble det fanget 3 rødtoppfuglekonge samtidig!
Denne arten har vært ganske sjelden tidligere på Lista, men den har blitt sett eller ringmerket hvert år de siste 5 årene.


Rødhalevarsler
Rødhalevarsler
Denne arten ble sett på Lista Fyr den 3. oktober. Den hadde aldri blitt sett i Farsund kommune før.

Lista Fuglestasjon fullførte i november den 31. sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om høsten. Stasjonen har hatt 124 bemanningsdager fra 15.juli til 15.november. 13 mistnett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter).

Resultatet har vært 11% under normalen: 3533 fugler ble fanget (gjennomsnitt 1990-2019 for høsten er 3975) av 67 forskjellige arter.

Været
Temperaturen har vært høyere enn normalt, med 1,4 °C over gjennomsnittet fra juli til oktober. I august var temperaturen hele 2,3 °C over normalen. Nedbørmengden har vært større enn normalt i juli og oktober. I juli var nedbøren 150,6% høyere enn normalt. Gjennomsnittlig nedbør fra juli til oktober har vært 23,3% over gjennomsnittet. Det har vært noen dager med sterk vind. Det var totalt 22 dager uten ringmerking denne sesongen på grunn av været, sammenlignet med 21 dager i 2019 og 19 dager i 2018.

Ringmerking
Antall fugler ringmerket høsten 2020 var 11% under gjennomsnittet. Antallet arter var høyere enn i fjor. «Topp-5 artene» i nettene var blåmeis (1299), løvsanger (306), fuglekonge (230), gjerdesmett (160) og rødstrupe (152).

De store trostene ble ringmerket i lave antall som i fjor. Svarttrost, gråtrost, måltrost og rødvingetrost ble ringmerket i antall som lå mellom 25% og 54% under gjennomsnittet. Noen arter av småtroster som rødstjert og buskskvett hadde en dårlig sesong, begge med 58% lavere merketall enn normalt.

Til tross for at det var mange observasjoner av svartrødstjert i løpet av høsten (35 observasjoner), ble ingen individer ringmerket.

Meiser, finkefugler og buskspurver hadde generelt svært lave ringmerkingsantall høsten 2020. Blant disse var stjertmeis, granmeis, svartmeis, bokfink, bjørkefink, grønnfink og gulspurv. Alle disse artene hadde merketall som var mer enn 50% under gjennomsnittet.

De fleste sangerne hadde også lave antall i ringmerkingen. Dette gjaldt sivsanger, rørsanger, møller, tornsanger, hagesanger, munk og løvsanger. Gransanger er den eneste sangeren som ble ringmerket i tall over normalen. Gråfluesnapper og svarthvit fluesnapper hadde begge lave ringmerkingstall om høsten.

Utenfor den standardiserte ringmerkingen har vi fanget og fargemerket skjærpiplerke med lyd og feller. Bare 17 individer har blitt ringmerket (85 i 2019 og 79 i 2018).

I den standardiserte sesongen har vi fortsatt å fargemerke alle linerler, steinskvetter, skjærpiplerker og svartstruper, som en del av et nasjonalt prosjekt ledet av Kjell Mork Soot.

Høsten 2020 ble det fanget 3 perleugler. Fangsten foregår om natta og ved bruk av lyd, og er derfor ikke en del av den standardiserte ringmerkingen. Antallet er imidlertid lavt sammenlignet med tidligere år, så det var nok få perleugler i bevegelse høsten 2020.

Observasjoner
Fra 1. januar til 15. november har 246 arter blitt registrert i stasjonsområdet, noe som var hele 22 arter flere enn i fjor.

I vårt observasjonsmateriale har noen arter blitt registrert i svært høye antall, slik som kortnebbgås, siland, smålom, gråhegre, fjæreplytt, lappspove, krykkje og alke. Alle artene hadde rekordstall i 2020 for perioden 1990-2020.

Generelt ble det registrert normale eller relativt høye antall sjøfugl på trekk også for andre arter enn de som er nevnt ovenfor. Bergand, havelle, svartand, storlom, havørn, toppskarv, tundralo, polarsnipe og rødnebbterne har blitt observert i høyere antall enn normalt. Havhest, hettemåke og makrellterne var blant de relativt få artene sjøfugl med veldig lave antall. Dette tre arter har vist en tilbakegang de siste årene.

En del vadere har blitt registrert med lavere tall enn normalt i høst. Denne listen inkulderer vipe, dvergsnipe, tundrasnipe, myrsnipe, brushane, småspove, gluttsnipe og grønnstilk. Av vaderne utmerket polarsnipe og tundralo seg. Disse to artene ble i høst observert med det høyeste tallet for de siste 20 år.

Det har vært mange bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av høsten. De mest spesielle registreringene er dvergsvane, brilleand, lappfiskand, fjelljo, sabinemåke, svartterne, haukugle, hærfugl, tretåspett, fuglekongesanger, brunsanger, dvergfluesnapper, gulirisk og rødhalevarsler. Den sistnevnte arten er første funn for stasjonsområdet.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende om høsten i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. 10 grupper har fått omvisning av fuglestasjonen i løpet av høsten.

Christina Ninou (Hellas) og Christian Stolz (Tyskland) har vært frivillige ved stasjonen og hjulpet Rubén Piculo og Aïda López som har vært ansvarlig for feltarbeidet høsten 2020. Til tross for pandemien og nedgang i antall frivillige, har den solide innsatsen til alle i teamet sørget for at resultatene ikke ble påvirket av vanskelighetene med uvisshet og karantenebestemmelser gjennom sesongen.Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Toppmeis1-99%
Nøttekråke11-91%
Rørsanger7-89%
Havsvale1-87%
Vipe220-87%
Flaggspett1697+1139%
Furukorsnebb590+704%
Toppskarv11017+620%
Grankorsnebb19438+596%
Splitterne99+582%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.
  Et nytt radar prosjekt er i gang!
  Forløp av fugletrekket om høsten er i endring

Nyheter fra NOF
Grundig om låvesvalene i Gran
Organisasjonssamling -...
Jakt i Frankrike påvirker...
Mellomspett på Senja – ny art...
Lokallag og fylkesavdelinger...
Lomvisituasjonen i indre...
Nøkkelområder for vadere i...
Sjøfuglene i reservatene...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793